tło nagłówka linia linia

4. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom zaawansowany”

logotyp Euroguidance

Euroguidance Polska zaprasza na kurs doskonalący

Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom zaawansowany

Jest to kontynuacja kursu doskonalącego „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”. Celem kursu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy doradców z zakresu zjawisk zachodzących na styku kultur oraz doskonalenie umiejętności nabytych podczas kursu podstawowego w zakresie wspierania osób odmiennych kulturowo. Dodatkowo kurs upowszechnia wśród uczestników tryb kształcenia jakim jest e-learning.

Warunkiem uczestnictwa jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce edukacyjnej.

Kurs będzie odbywać się wyłącznie w formie on-line, na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU. Zaplanowano realizację pięciu bloków tematycznych, każdy po 7 dni. Kurs będzie trwał 5 tygodni, od 21 października do 22 listopada.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia absolwentów kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”. Liczba miejsc ograniczona!

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Prosimy o przesłanie dodatkowego formularza w formie papierowej podpisanego przez dyrektora placówki.

Informacji na temat kursu udziela:

Jerzy Bielecki

22 844 18 68

jbielecki@koweziu.edu.pl