tło nagłówka linia linia

5. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom podstawowy”

logotyp Euroguidance

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”- edycja V

Wydział Poradnictwa Zawodowego  KOWEZiU ogłasza rekrutację na V edycję kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy” w ramach projektu Euroguidance w formie kształcenia na odległość na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Termin realizacji kursu: 25 marca – 2 czerwca 2013

Rekrutacja rozpocznie się: 14 marca i zakończy 24 marca lub po zgłoszeniu się określonej liczby osób.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Po wypełnieniu formularza można pobrać i wydrukować kartę zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy pobrać, wydrukować i podpisaną przez dyrektora szkoły/placówki przesłać faksem (+48 22 646 52 51) lub zeskanować i wysłać na adres mrosak@koweziu.edu.pl lub a.sowinska@koweziu.edu.pl do 24marca.

Na kurs zostanie przyjęta osoba, która spełniła wszystkie powyższe warunki .

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również:

  • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, posługiwanie się edytorem tekstu, korzystanie z poczty elektronicznej,
  • posiadanie własnego konta e-mail, systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, aktualny program Flash Player umożliwiający oglądanie filmów oraz dostęp do sieci internetowej.

Kurs jest skierowany do: doradców zawodowych pracujących w instytucjach z sektora edukacji

Liczba miejsc na kursie: 35

Krótki opis kursu: Kurs z zakresu międzykulturowości w poradnictwie zawodowym dotyczy obszarów tematycznych  istotnych z punktu widzenia doradcy pracującego z osobą odmienną kulturowo. Zawiera istotne treści dotyczące sytuacji imigrantów w Polsce, elementy kulturoznawcze, ale przede wszystkim będzie koncentrować się na zasadach pracy indywidualnej i grupowej z uczniami i absolwentami odmiennymi kulturowo.

Kurs składa się z następujących bloków:

Blok Przedmiot/temat Czas trwania w tygodniach
I. Blok startowy 1
I Uchodźcy – grupa szczególna.

Psychologiczne i społeczne skutki uchodźctwa

1
II Czym jest kultura, czym są różnice kulturowe? 1
II Co się dzieje gdy stykają się kultury?

Zjawiska i procesy na styku kultur. Specyfika praca z dzieckiem i z dorosłym pochodzącym z odmiennych kręgów kulturowych.

1
III Różnice kulturowe – czyli charakterystyka poszczególnych kultur

Kultura Wietnamska i Czeczeńska

1
III Różnice kulturowe – czyli charakterystyka poszczególnych kultur

Kultura Afrykańska i Romska

1
IV Różnice kulturowe – czyli charakterystyka poszczególnych Kultury krajów byłego związku radzieckiego i krajów arabskich 1
IV Specyfika pracy indywidualnej 1
V Specyfika pracy z grupą 1
V Podsumowanie kursu. Testy kończące kurs 1

Ogółem:

10

 

Warunkiem ukończenia kursu jest:

  • wykonanie wszystkich zadań obowiązkowych,
  • aktywny udział we wszystkich dyskusjach merytorycznych,
  • pozytywne zaliczenie  quizów i testu,
  • i uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Wyniki rekrutacji

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Małgorzata Rosak (mrosak@koweziu.edu.pl)

Anna Sowińska (mailto:a.sowinska@koweziu.edu.pl)