tło nagłówka linia linia

„Doskonalenie warsztatu pracy doradców zawodowych z wykorzystaniem metody CH-Q”

logotyp Euroguidance

Jeżeli
– chcecie Państwo lepiej poznać swoje kompetencje,
– chcecie zastanowić się, jak zaplanować własną karierę zawodową,
– jesteście otwarci na dzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi
to

Euroguidance Polska
zaprasza na kurs
„Doskonalenie warsztatu pracy doradców zawodowych z wykorzystaniem metody CH-Q”

Cele kursu

Celem kursu jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności doradców zawodowych w obszarze:

 • znajomości własnych cech
 • znajomości własnej motywacji i perspektyw w karierze zawodowej
 • prezentowania i zarządzania własnymi cechami osobowości
 • kształtowania motywacji w karierze zawodowej
 • planowania i zarządzania własną karierą zawodową z uwzględnieniem cech osobowości i motywacji osobistej
 • poznania nowej metody pracy z uczniami i wykorzystania cech osobistych w planowaniu kariery zawodowej klientów (wskazanie jak ważne są cechy osobiste w planowaniu drogi zawodowej)

Treści kształcenia

 • Założenia metody CH-Q
 • Poznanie własnych cech osobowości
 • Poznanie własnej motywacji i perspektyw swojej kariery zawodowej
 • Planowanie własnej kariery zawodowej

Uczestnicy

Kurs skierowany jest do osób, które czynnie pełnią obowiązki doradcy zawodowego w sektorze edukacji.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia

Szkolenie będzie mieć formę ćwiczeń, podczas których uczestnicy będą ze sobą rozmawiać i dzielić się własnymi przemyśleniami oraz udzielać sobie informacji zwrotnych. Część zajęć odbędzie się w formie wykładu, co pozwoli uczestnikom poznać główne założenia metody CH-Q.

Oczekiwane rezultaty

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • omówić główne założenia i cele metody CH-Q
 • określić swojej cele zawodowe i sposób ich realizacji
 • wskazać priorytety własnej kariery zawodowej
 • wskazać swoje kompetencje i właściwie ocenić swój potencjał zawodowy
 • zaprezentować i zarządzać własnymi kompetencjami w karierze zawodowej

Osoba prowadząca szkolenie

Anna Dziedzic – psycholog, pracownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU, Koordynator Projektu Euroguidance, ukończyła szkolenie CH-Q w Słowacji w 2011 r.

Warunki ukończenia

Warunkiem koniecznym ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych. Ponadto uczestnicy są zobligowani do wykonania zadań przygotowujących oraz zadań przewidzianych w trakcie zajęć.

Termin

Szkolenie będzie trwało 2 dni.
Zostaną zorganizowane cztery edycje szkolenia:

 • I termin – 7 i 8 maja 2012 – rekrutacja zakończona
 • II termin – 10 i 11 maja 2012 – rekrutacja zakończona
 • III termin – 17 i 18 maja 2012 – rekrutacja zakończona
 • IV termin – 31 maja i 1 czerwca 2012 – rekrutacja zakończona

Miejsce

Kurs odbędzie się w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, ul. Spartańska 1 B. Uczestnicy będą korzystać z bazy hotelowej KOWEZiU.
Koszty

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance Polska, pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Rekrutacja

Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz rekrutacyjny

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego.  O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji i szkolenia:
Anna Dziedzic
a.dziedzic@koweziu.edu.pl
tel. 22 844 18 68

Wyniki rekrutacji