tło nagłówka linia linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Szkolenie oparte o metodę CH-Q”

logotyp Euroguidance

Jeżeli
– chcecie Państwo lepiej poznać swoje kompetencje,
– chcecie zastanowić się, jak zaplanować własną karierę zawodową,
– jesteście otwarci na dzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi
to

Eurodoradztwo Polska
zaprasza na kurs
„Szkolenie oparte o metodę CH-Q”

Opis szkolenia

Doradcy zawodowi w Polsce są zainteresowani poznawaniem nowych metod pracy z uczniami, również tych stosowanych w innych krajach. Nie mają jednak zbyt wielu okazji, by uczestniczyć w konsultacjach doradczych jako klienci. Szkolenie pozwoli im na lepsze poznanie swoich kompetencji i pomoże zaplanować kierunek własnej kariery zawodowej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o mało znaną w Polsce metodę CH-Q (ang. Swiss qualification program for job careers), wykorzystywaną w innych państwach europejskich. Doradcy będą mieli możliwość zapoznania się z tą metodą i wykorzystania jej elementów w swojej pracy zawodowej.

Więcej informacji w języku polskim na temat metody CH-Q w artykule „Poznanie siebie kluczem w planowaniu kariery zawodowej”.

Cele kursu

Celem kursu jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności doradców zawodowych w obszarze:

 • znajomości własnych cech
 • znajomości własnej motywacji i perspektyw w karierze zawodowej
 • prezentowania i zarządzania własnymi cechami osobowości
 • kształtowania motywacji w karierze zawodowej
 • planowania i zarządzania własną karierą zawodową z uwzględnieniem cech osobowości i motywacji osobistej
 • poznania nowej metody pracy z uczniami i wykorzystania cech osobistych w planowaniu kariery zawodowej klientów (wskazanie jak ważne są cechy osobiste w planowaniu drogi zawodowej)

Treści kształcenia

 • Założenia metody CH-Q
 • Poznanie własnych cech osobowości
 • Poznanie własnej motywacji i perspektyw swojej kariery zawodowej
 • Planowanie własnej kariery zawodowej

Uczestnicy

Kurs jest adresowany do doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia

Szkolenie będzie mieć formę ćwiczeń, podczas których uczestnicy będą ze sobą rozmawiać i dzielić się własnymi przemyśleniami oraz udzielać sobie informacji zwrotnych.

Część zajęć odbędzie się w formie wykładu, co pozwoli uczestnikom poznać główne założenia metody CH-Q.

Oczekiwane rezultaty

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • omówić główne założenia i cele metody CH-Q
 • określić swojej cele zawodowe i sposób ich realizacji
 • wskazać priorytety własnej kariery zawodowej
 • wskazać swoje kompetencje i właściwie ocenić swój potencjał zawodowy
 • zaprezentować i zarządzać własnymi kompetencjami w karierze zawodowej

Osoba prowadząca szkolenie

Marta Łuczak – pracownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU, członek zespołu ds. realizacji zadań projektu „Eurodoradztwo Polska”, ukończyła szkolenie CH-Q w Holandii w 2009 r., które zostało zorganizowane dla członków Sieci Eurodoradztwo.

Warunki ukończenia

Warunkiem koniecznym ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych. Ponadto uczestnicy są zobligowani do wykonania zadań przygotowujących oraz zadań przewidzianych w trakcie zajęć.

Termin

Szkolenie będzie trwało 2 dni.

Zostaną zorganizowane dwie edycje szkoleń: 19 i 20 kwietnia oraz 26 i 27 kwietnia.

Miejsce

Kurs odbędzie się w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, ul. Spartańska 1 B. Uczestnicy będą korzystać z bazy hotelowej KOWEZiU.

Dojazd z Dworca Warszawa Centralna autobusem linii nr 118.

Koszty

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Eurodoradztwo Polska, pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Rekrutacja

Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz zgłoszeniowy na termin 19 i 20 kwietnia 2010  –  Rekrutacja zakończona

Formularz zgłoszeniowy na termin 26 i 27 kwietnia 2010  –  Rekrutacja zakończona

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego. W jednej edycji szkolenia może uczestniczyć tylko jeden pracownik z danej placówki.

O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych
Progam Konferencji

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji i szkolenia:
Marta Łuczak
m.luczak@koweziu.edu.pl
tel. 22 844 18 68 wew. 38