tło nagłówka linia linia

Kurs doskonalący „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” - rekrutacja zakończona

logotyp Euroguidance

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego.

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie zaprasza na kurs doskonalący „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego”.

Kurs skierowany jest do osób, które czynnie pełnią obowiązki doradcy zawodowego w sektorze edukacji.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi procedurami diagnostycznymi w doradztwie zawodowym, podstawowymi obszarami diagnozy i aspektami etycznymi w poradnictwie.

Kurs ma  również na celu rozwijanie umiejętności doboru i stosowania adekwatnych metod, technik
i narzędzi diagnostycznych a także podnoszenia świadomości  na temat własnych kompetencji diagnostycznych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Małgorzata Rosalska – dr n. hum., pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego i procedurach diagnostycznych w doradztwie. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych („I Ty możesz kształcić mistrzów” oraz „Wiatr w żagle”). Współautorka książek „Praca w Polsce – Dobry Strat. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” (KOWEZIU 2007) oraz „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych” (Difin 2012) oraz licznych artykułów z zakresu doradztwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Planowane metody pracy: wykład,  dyskusja , studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe  indywidualne i grupowe z wykorzystaniem analizowanych technik i narzędzi diagnostycznych, techniki plastyczne i projekcyjne.

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

19-20 listopada 2012 r.

26-27 listopada 2012 r.

3-4 grudnia 2012 r.

Kurs odbędzie się w Warszawie.

Udział w kursie jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i  wyżywienia.  Nie pokrywamy dojazdu.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby rejestrujące się zostaną poproszone o wypełnienie i przesłanie dodatkowego formularza w formie papierowej, podpisanego przez dyrektora placówki na adres e-mail m.rosak@koweziu.edu.pl lub faksem 22 646 52 51.  Jedynie przesłanie zgłoszenia i formularza podpisanego przez dyrektora placówki jest uznane za kompletne zgłoszenie.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Wyniki rekrutacji:

I edycja 19-20 listopada 2012

II edycja 26-27 listopada 2012

III edycja 3-4 grudnia 2012

Wyniki rekrutacji na dwie kolejne edycje zostaną zamieszczone wkrótce.

Informacji na temat kursu udziela:

Małgorzata Rosak
22 844 18 68 wew.33
m.rosak@koweziu.edu.pl