tło nagłówka linia linia

Rekrutacja na kurs „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym”

logotyp Euroguidance

„Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym”

Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU ogłasza rekrutację na kurs „„Techniki kreatywne w poradnictwie  zawodowym”.

Terminy realizacji kursu:

29.09 – 30.09.2014 r.
01.10 – 02.10.2014
r.

Rekrutacja rozpocznie się: 15.09.2014 r. i zakończy po zgłoszeniu się określonej liczby osób.

Kurs jest skierowany do:

Osób czynnie pełniących obowiązki doradcy zawodowego w sektorze edukacji.  W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół.

Po wypełnieniu formularza należy pobrać kartę zgłoszenia, wydrukować i podpisaną przez dyrektora placówki przesłać faksem (+48 22 646 52 51) lub zeskanować i wysłać na adres a.dziedzic@koweziu.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych (wypełnienie ankiety zgłoszeniowej on-line i przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia) oraz kolejność nadsyłania kompletnych zgłoszeń.

Liczba miejsc na kursie: 15

Udział w kursie może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Krótki opis kursu: Kurs ukierunkowany jest na wzmocnienie kompetencji doradców zawodowych w zakresie metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami stosowania metod pracy z uczniem na różnych etapach edukacyjnych oraz poznają nowe metody i techniki pracy doradczej. Kryterium doboru metod, technik i narządzi prezentowanych podczas kursu jest ich twórczy charakter. Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które realizują zajęcia z doradztwa grupowego.

Kurs składa się z następujących bloków:

Blok/przedmiot/temat Liczba godzin
Wykłady Ćwiczenia/warsztaty Razem
    1. Kreatywność w pracy doradcy zawodowego 1 1
    2. Cele doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych 1 1
    3. Zasady doboru metod, technik 1 1
    4. Charakterystyka grup metod aktywizujących 1 1
    5. Metody dyskusyjne 2 2
    6. Gry i zabawy edukacyjne 3 3
    7. Metody plastyczne 2 2
    8. Techniki rozwijania wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku pracy 2 2
    9. Portfolio jako oferta metodyczna 1 1
  10. Praca na przekonaniach 1 1
  11. Twórcze techniki ewaluacji. Techniki transferu wiedzy i umiejętności. 1 1
Ogółem: 2 14 16

Trener:  Małgorzata Rosalska – dr n. hum., pedagog, doradca zawodowy, adiunkt
w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się
w metodyce doradztwa zawodowego i metodach diagnostycznych w doradztwie. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych („I Ty możesz kształcić mistrzów” oraz „Wiatr
w żagle”). Autorka książki „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” (2012). Współautorka książek „Praca w Polsce – Dobry Start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” (2007) oraz „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe
w szkołach zawodowych” (2012).

Warunkiem ukończenia kursu jest:

Warunkiem ukończenia będzie obecność na wszystkich zajęciach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyniki rekrutacji: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na www.euroguidance.pl.

Ważne informacje:

  • Kurs realizowany będzie w siedzibie Koweziu w Warszawie.
  • Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne.
  • Uczestnicy ponoszą koszty podróży we własnym zakresie.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Anna Dziedzic a.dziedzic@koweziu.edu.pl

Formularz rekrutacyjny – rekrutacja zakończona

Wyniki rekrutacji na kurs doskonalący edycja I

Wyniki rekrutacji na kurs doskonalący edycja II